San Nicola
San Nicola
Inbox

"U chiændê dê Sanda Necaulê"

Una poesia in vernacolo di Francesco Pagano

U chiændê dê Sanda Necaulê
Caumê ognê voltê, da lê tiembê dê nonnonnê,
peurê cusse'ænnê so arrevatê da Chelonnê,
e quænnê so sbarcatê abbǽscie a marê,
so avverteutê n'æria mortê, n'æria stranê.

Lê Tranœisê nan èrne chiddê dê sèmbê,
stǽvenê atturnê, atturnê, e mê guardǽvenê malamendê,
tændê ca a vedae, tutte stì mussê appœisê,
mê so fættê na domændê: so u Patreunê dê stù paiœisê?

Picchê suonê, picchê leucê, qualchê colpê dê calchæssê,
ne la bbǽnnê ca senavê, sèmbê saupê a la granchæssê;
cuddê priescê ca tenǽvenê lê menennê e le uagneunê,
camenǽnnê, camenǽnnê, nan'è vistê menghê ièunê.

Cussê fættê nan stè bbuonê,
cussê fættê iàe provetê stranê;
chissê dœie ægghiê ndaghè
c'è secciesê ind'a stà Tranê.

Pê tre dœie m'ànnê teneutê e pertatê mbregessiàunê,
e jœie tuttê vêrghêgneusê, so chiangeutê a nu candaunê,
fin'a quænnê, lestê, lestê, sé fêrmatê nu crêstianê
e mè dittê caumê stavê tuttê u fættê ind'a stà Tranê.

Fè na græzzie o Sendê mœie, fe na græzzie o Necolieddê,
percè u fættê è grave assè e nesceunê facê niendê;
nmezzê a neu, ada sapae, stannê tændê malecrestianê,
ca nan credenê chiù a niendê, e fennê malê a chessa Tranê.

Ne vedœitê, ne ce sendê,
pe stì quættê malandrœnê, veu passatê pê malagendê,
lê Tranœisê dê na voltê èrnê tuttê festê e iausê,
m'aspettǽvenê chê priescê e nan faciǽvenê stì causê.

So capœitê, mê nê vachê chiœinê dê chiændê e dê delaurê,
ma na causê v'ægghie dœicê e faceœitê ben'attenziàunê,
Chêmannendê e Græn Sêgneurê, cê è statê e nan è statê,
verghegnǽtêvê solamendê, pe caumê v'avœitê chêmbêrtatê.

TRADUZIONE
IL PIANTO DI SAN NICOLA
Come ogni volta, dai tempi di mia nonna,
pure quest'anno sono arrivato da Colonna,
e quando sono sbarcato dal mare,
ho avvertito un'aria morta, un'aria strana.

I Tranesi non erano quelli di sempre,
stavano attorno, attorno e mi guardavano malamente,
tanto che a vedere, tutti questi musi appesi,
mi sono chiesto: sono il Patrono di questo paese?

Pochi suoni, poche luci, qualche colpo di batteria,
ne' la banda che suonava, sempre sulla grancassa;
quella gioia che avevano le ragazze e i ragazzi,
camminando, camminando, non ne ho visti nemmeno uno.

Questo fatto non sta bene,
questo fatto è proprio strano;
questi giorni devo indagare
cos'è successo a Trani.

Per tre giorni mi hanno tenuto e portato in processione,
e io tutto vergognoso, ho pianto in un angolo,
fino a quando, svelto, svelto, si è fermata una persona
e mi ha detto come stava la situazione a Trani.

Fai una grazia o Santo mio, fai una grazia o Nicolino,
perché il fatto è assai grave e nessuna fa niente;
in mezzo a noi, devi sapere, stanno tante cattive persone,
che non credono più a niente, e fanno male a questa Trani.

Ma guardate, ma che sento,
per questi malandrini, voi passate per cattiva gente,
i Tranesi di una volta erano tutti feste e chiasso,
m'aspettavano con gioia e non facevano queste caose.

Ho capito, me ne vado, pieno di pianto e di dolore,
ma una cosa voglio dirvi e fate ben'attenzione,
Comandanti e Gran Signori, chi è stato e non è stato,
vergognatevi solamente, per come vi siete comportati.

© 2001-2020 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.