Scrivere
Scrivere
Inbox

La speranza: poesia in vernacolo tranese di Francesco Pagano

Un testo per «sperare in tempi migliori»

Di seguito la poesia in vernacolo del tranese Francesco Pagano. Si tratta di una libera interpretazione (vocale e scritta) in vernacolo tranese, della storia delle "4 candele" dello scrittore brasiliano Paulo Coelho. «In questi momenti particolari della nostra vita, non ci resta che sperare in tempi migliori».

LA SPÊRENZÊ
Stavê na stænzê allumênatê
da quættê cannaelê tuttê appêcciatê,
e tra dê laurê, strêngènnê lê mmanê
sê parlernê acchianê, acchianê.

Dêceœie la prœimê: "Iœi sondê la Pacê"
ma chiù nêsceunê inziemê la facê,
pêrcè ogne dœie, saupê a sta terrê
stê ngoccheieunê ca vaulê la guerrê.

Mê sendê saulê, mê sendê afflittê
pê mœie iàe u tiembê dê stærmênê cittê,
e quænnê nêsceunê vaul'essê aietatê
aspèttê u momêndê dê iessê stêtatê.

Dêceœie la cannaelê ca stavê appiersê: "Iœi sondê la Faedê",
ma ormaie a mœie, nêsceunê chiù mê craedê,
e tutta saulê e trascuratê
iàe megghie ca iœi venghê stêtatê.

Rêspênnœie la terzê: "Iœi sondê l'Amaurê",
e prœimê trasavê indê a ogne caurê,
ma mau mbacê, a nêsceunê lê mbortê
e tuttê quændê m'achiutênê la portê.
Iœi nan sêpportê sta sêtuazianê
ca portê reggiê e dêlusiaunê,
e caumê a chiddê ca m'annê prêcêdeutê
peurê iœi, mobrestê mê steutê.

Sê iaerê gè stêtatê, ma doppê nu mêmêndê
sê sendê indê a la stænzê, chiarê nu lamiêndê,
ràetê alla cannaelê stavê nu criateurê
ca tuttê spavêndatê, chiangiavê da la pagheurê.

Ma l'ultêma cannaelê dêceoie: "stettê tranguillê"
tenghê la leucê mæie ca angaurê fortê brillê;
iœi pozzê llumênè peurê ciendê stænzê
iœi nan mê steutê me, iœi sonde la Spêrænzê.

Græzziê a chêssa fiæmmê ca indê a mœie nan maurê
arràetê amma appêcciè: pacê, faedê e amaurê,
pêrcè indê a la vœitê, fra guaie e patêmiêndê
amma aspêttè ca pessênê stì tiembê assè fêtiendê.

LA SPERANZA
C'era una stanza illuminata
da quattro candele tutte accese,
e tra di loro si strinsero la mano
e si parlarono piano, piano.

Disse la prima: "Io sono la Pace"
ma più nessuno, insieme la vuole,
perché ogni giorno, sulla Terra
c'è qualcuno che vuole la guerra.

Mi sento sola, mi sento triste,
per me è il tempo di starmene zitta,
e quando nessuno vuole essere aiutato,
aspetto il momento di essere spenta.

Disse la candela che stava accanto: "Io sono la Fede"
ma ormai a me, nessuno più mi crede,
e tutta sola e trascurata
è meglio che io vengo spenta.

Rispose la terza: "Io sono l'Amore",
e prima entravo in ogni cuore,
ma ora invece, a nessuno gli importa
e tutti quanti mi chiudono la porta.

Io non sopporto sta situazione
che porta rabbia e delusione,
e come gli altri che mi hanno preceduta
anch'io, molto presto mi spengo.

Si era già spenta, ma dopo un momento
si sente nella stanza, chiaro un lamento,
dietro la candela c'era una creatura
che tutta spaventata, piangeva dalla paura.

Ma l'ultima candela gli disse: stai tranquilla,
ho la luce mia che ancora forte brilla;
io posso illuminare pure cento stanze
io non mi spengo mai, "Io sono la Speranza".

Grazie a questa fiamma che dentro me non muore
nuovamente dobbiamo accendere: pace, fede e amore,
perché nella vita, fra guai e patimenti,
dobbiamo aspettare che passano questi tempi assai fetenti.
  • Coronavirus
Altri contenuti a tema
Caso Covid-19 al "Giodicart" di Trani, capitolo chiuso Caso Covid-19 al "Giodicart" di Trani, capitolo chiuso Una dipendente era risultata positiva asintomatica, ma l'azienda rassicura: «Lo store non è stato mai chiuso poiché sono state sempre osservate tutte le prescrizioni anti Covid»
Coronavirus, 103 casi in Puglia. 11 nella Bat Coronavirus, 103 casi in Puglia. 11 nella Bat Il bollettino odierno
Coronavirus, 83 nuovi casi in Puglia. Tre nella provincia Bat Coronavirus, 83 nuovi casi in Puglia. Tre nella provincia Bat Il bollettino odierno
1 Salgono i contagi a Trani, oggi tre nuovi casi Covid-19 Salgono i contagi a Trani, oggi tre nuovi casi Covid-19 Si tratta di tre cittadini già in isolamento domiciliare
Coronavirus, oggi 82 nuovi casi in Puglia. Dieci nella Bat Coronavirus, oggi 82 nuovi casi in Puglia. Dieci nella Bat Il bollettino odierno
Intesa tra Regione e Anci Puglia per contenere la diffusione del Covid-19 Intesa tra Regione e Anci Puglia per contenere la diffusione del Covid-19 L'iniziativa si avvale di una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro
2 Salgono i contagi a Trani, oggi 3 nuovi casi Covid-19 Salgono i contagi a Trani, oggi 3 nuovi casi Covid-19 Tra gli 11 positivi registrati nelle ultime 24, tre sono cittadini tranesi
Coronavirus, Trani registra un nuovo caso: si tratta di un cittadino rientrato dal Nord Coronavirus, Trani registra un nuovo caso: si tratta di un cittadino rientrato dal Nord Salgono a 8 i contagi in città
© 2001-2020 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.