processione Vergine Addolorata
processione Vergine Addolorata
Inbox

Venerdì santo, una poesia in dialetto per la Madonna addolorata di Trani

Una composizione di Francesco Pagano

L'Addêluratê

Da lê prœim'aurê du Vênardœie Sændê
tê vœitê ind'a Tranê, camênè tuttê quændê, e a Sanda Teresê, acchianê, acchianê arrìvênê da lê vœie, na maetê dê crêstianê.
Sê mettênê a lê latê e aspèttênê chedd'aurê
ca pau s'abbiaescê la sænda brêgêssiàunê,
e u sguærdê dè nan levênê dalla cangêddatê
fin quændê nan cumbarê la Madonnê Addêluratê.
Na senzazziàunê tristê e chiœinê dê dêlaurê ognèunê dè sê sendê vênœie da indê o caurê,
e mendrê gè la bbǽnnê saunê musêchê dê muortê u chiændê dê lê fèmênê arrœivê fin'o puortê.
Viecchie, criateurê e ogne tœipê dê crêstianê
lê vœitê nændê, nændê, chê lê cannaelê nmanê,
e lê conzorellê, ca vannê tutt'a luttê,
accumbǽgnênê la Madonnê, caumê cê, fossê nu muortê.
Lê fratiellê ca dè vannê, chianê, chianê e tuttê meutê,
cu cappuccê saupê all'occhierê e tuttê biænghê sò vêsteutê, e la stætuê dê la Madonnê, caumê iàe da tradêzziàunê,
da crêstianê tuttê schælzê, vaenê pêrtatê mbrêgêssiàunê.
Trasê e iessê, ascennê e salê
da ogne chièsie, da ogn'altarê
e lê fratiellê d'ogne chêlaurê
lê vannê ngondrê pê fæll'onaurê.
Pê tuttê la nottê, dè sê camœinê fin'o chiaraurê dê la matœinê,
e pêurê u cielê, chê dællê rêspettê cu malêtiembê iddê sê mettê.
A ognê quartierê stè l'Addêluratê
fin all'orærie dê la rêtêratê,
e tutta Tranê, caumê ognê iænnê
aspettê la Madonnê du Vênardœie Sendê.

(Durante la declamazione della poesia la ê non va pronunciata)

Francesco Pagano


L' Addolorata

Dalle prime ore del Venerdì Santo vedi a Trani. camminare tutti quanti, e a Santa Teresa, piano, piano arrivano da le vie, tante persone.
Si mettono ai lati e aspettano quell'ora
che poi s'avvia la santa processione,
e lo sguardo là non levano dalla cancellata
fin quando non compare la Madonna Addolorata.
Una sensazione triste e piena di dolore ognuno là si sente venire da dentro al cuore
e mentre già la banda suona musiche funebri, il pianto delle donne arriva fino al porto.
Vecchi, bambini e ogni tipo di cristiano
li vedi avanti, avanti, con le candele in mano,
e le consorelle, che vestite vanno a lutto accompagnano la Madonna, come se fosse un morto.
I confratelli che là vanno, piano, piano e tutti muti
col cappuccio sopra gli occhi e tutti in bianco vanno vestiti, e la statua della Madonna, com'è da tradizione
da cristiani tutti scalzi, viene portata in processione.
Entra ed esce, scende e sale
da ogni chiesa, da ogni altare,
e i confratelli d'ogni colore
gli vanno incontro per farle onore.
Per tutta la notte, là si cammina fino al chiarore della mattina,
e pure il cielo, per dargli rispetto con il maltempo, lui si mette.
In ogni quartiere sta l'Addolorata
fino all'orario della ritirata
e tutta Trani, come ogni anno
aspetta la Madonna del Venerdì Santo.
  • Addolorata
Altri contenuti a tema
Processione Addolorata, giunge al termine la lunga notte dei tranesi Processione Addolorata, giunge al termine la lunga notte dei tranesi Migliaia i fedeli scesi per strada per prender parte al sacro corteo
Addolorata, stop alla vendita di bevande in contenitori di vetro o alluminio Addolorata, stop alla vendita di bevande in contenitori di vetro o alluminio L'ordinanza valida dalle 22 di giovedi alle 10 di venerdì
Processione dell'Addolorata, itinerario e provvedimenti di viabilità Processione dell'Addolorata, itinerario e provvedimenti di viabilità Sospensione temporanea della circolazione e divieto di fermata nelle vie interessate dal passaggio della processione
Festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata: il programma Festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata: il programma Dall'8 al 14 settembre presso la chiesa di Santa Teresa
1 Processione Madonna Addolorata, giunge al termine la lunga notte dei tranesi Processione Madonna Addolorata, giunge al termine la lunga notte dei tranesi Migliaia i fedeli accorsi per assistere al sacro corteo
Rassegna organistica itinerante, questa sera a Santa Teresa il primo appuntamento Rassegna organistica itinerante, questa sera a Santa Teresa il primo appuntamento Toccherà anche le città di Gioia del Colle e Alberobello. Legata al 70esimo anniversario della incoronazione della Addolorata
Trani in festa per la solennità della Vergine Addolorata: il programma Trani in festa per la solennità della Vergine Addolorata: il programma Stasera messa solenne sul sagrato della chiesa di Santa Teresa
Trani ricorda i settant'anni dall'incoronazione dell'Addolorata Trani ricorda i settant'anni dall'incoronazione dell'Addolorata Nella chiesa di Santa Teresa un percorso tra storia e documenti inediti
© 2001-2022 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.