processione Vergine Addolorata
processione Vergine Addolorata
Inbox

Venerdì santo, una poesia in dialetto per la Madonna addolorata di Trani

Una composizione di Francesco Pagano

L'Addêluratê

Da lê prœim'aurê du Vênardœie Sændê
tê vœitê ind'a Tranê, camênè tuttê quændê, e a Sanda Teresê, acchianê, acchianê arrìvênê da lê vœie, na maetê dê crêstianê.
Sê mettênê a lê latê e aspèttênê chedd'aurê
ca pau s'abbiaescê la sænda brêgêssiàunê,
e u sguærdê dè nan levênê dalla cangêddatê
fin quændê nan cumbarê la Madonnê Addêluratê.
Na senzazziàunê tristê e chiœinê dê dêlaurê ognèunê dè sê sendê vênœie da indê o caurê,
e mendrê gè la bbǽnnê saunê musêchê dê muortê u chiændê dê lê fèmênê arrœivê fin'o puortê.
Viecchie, criateurê e ogne tœipê dê crêstianê
lê vœitê nændê, nændê, chê lê cannaelê nmanê,
e lê conzorellê, ca vannê tutt'a luttê,
accumbǽgnênê la Madonnê, caumê cê, fossê nu muortê.
Lê fratiellê ca dè vannê, chianê, chianê e tuttê meutê,
cu cappuccê saupê all'occhierê e tuttê biænghê sò vêsteutê, e la stætuê dê la Madonnê, caumê iàe da tradêzziàunê,
da crêstianê tuttê schælzê, vaenê pêrtatê mbrêgêssiàunê.
Trasê e iessê, ascennê e salê
da ogne chièsie, da ogn'altarê
e lê fratiellê d'ogne chêlaurê
lê vannê ngondrê pê fæll'onaurê.
Pê tuttê la nottê, dè sê camœinê fin'o chiaraurê dê la matœinê,
e pêurê u cielê, chê dællê rêspettê cu malêtiembê iddê sê mettê.
A ognê quartierê stè l'Addêluratê
fin all'orærie dê la rêtêratê,
e tutta Tranê, caumê ognê iænnê
aspettê la Madonnê du Vênardœie Sendê.

(Durante la declamazione della poesia la ê non va pronunciata)

Francesco Pagano


L' Addolorata

Dalle prime ore del Venerdì Santo vedi a Trani. camminare tutti quanti, e a Santa Teresa, piano, piano arrivano da le vie, tante persone.
Si mettono ai lati e aspettano quell'ora
che poi s'avvia la santa processione,
e lo sguardo là non levano dalla cancellata
fin quando non compare la Madonna Addolorata.
Una sensazione triste e piena di dolore ognuno là si sente venire da dentro al cuore
e mentre già la banda suona musiche funebri, il pianto delle donne arriva fino al porto.
Vecchi, bambini e ogni tipo di cristiano
li vedi avanti, avanti, con le candele in mano,
e le consorelle, che vestite vanno a lutto accompagnano la Madonna, come se fosse un morto.
I confratelli che là vanno, piano, piano e tutti muti
col cappuccio sopra gli occhi e tutti in bianco vanno vestiti, e la statua della Madonna, com'è da tradizione
da cristiani tutti scalzi, viene portata in processione.
Entra ed esce, scende e sale
da ogni chiesa, da ogni altare,
e i confratelli d'ogni colore
gli vanno incontro per farle onore.
Per tutta la notte, là si cammina fino al chiarore della mattina,
e pure il cielo, per dargli rispetto con il maltempo, lui si mette.
In ogni quartiere sta l'Addolorata
fino all'orario della ritirata
e tutta Trani, come ogni anno
aspetta la Madonna del Venerdì Santo.
  • Addolorata
Altri contenuti a tema
1 Processione Madonna Addolorata, giunge al termine la lunga notte dei tranesi Processione Madonna Addolorata, giunge al termine la lunga notte dei tranesi Migliaia i fedeli accorsi per assistere al sacro corteo
Rassegna organistica itinerante, questa sera a Santa Teresa il primo appuntamento Rassegna organistica itinerante, questa sera a Santa Teresa il primo appuntamento Toccherà anche le città di Gioia del Colle e Alberobello. Legata al 70esimo anniversario della incoronazione della Addolorata
Trani in festa per la solennità della Vergine Addolorata: il programma Trani in festa per la solennità della Vergine Addolorata: il programma Stasera messa solenne sul sagrato della chiesa di Santa Teresa
Trani ricorda i settant'anni dall'incoronazione dell'Addolorata Trani ricorda i settant'anni dall'incoronazione dell'Addolorata Nella chiesa di Santa Teresa un percorso tra storia e documenti inediti
70esimo anniversario dell'immagine della Madonna Addolorata: incontro a Santa Teresa 70esimo anniversario dell'immagine della Madonna Addolorata: incontro a Santa Teresa Documenti e immagini d'epoca saranno illustrati dai professori Distaso e Parente
Processione dell'Addolorata, ecco la lunga notte dei tranesi. LE FOTO Processione dell'Addolorata, ecco la lunga notte dei tranesi. LE FOTO In tanti hanno assistito alla sua tradizionale uscita dalla chiesa di Santa Teresa
Processione dell'Addolorata, conferimento dei rifiuti entro le 21 Processione dell'Addolorata, conferimento dei rifiuti entro le 21 Dalle 22 vietata la vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro e alluminio
Riti pasquali a Trani, ecco il programma dell'Addolorata Riti pasquali a Trani, ecco il programma dell'Addolorata Si parte questa sera con la via Crucis itinerante, il 30 la tradizionale processione notturna
© 2001-2021 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.